Работно време: 09:00 - 17:00
Локација: Скопје
Контакт: +389 78 201 589
Следете нѐ:
Top
Политика на приватност - Nest
3
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-3,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.5,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Политика на приватност

За Нест

Оваа политика на приватност дава општи информации за обработката на лични податоци кога ја посетувате нашата интернет страна и/или користите некоја од нашите административни услуги преку истата. Ги собираме само оние лични податоци кои се неопходни да ги оствариме нашите законски задачи и овластувања.
Правото на приватност и заштитата на личните податоци на клиентите претставува врвен приоритет на Нест. Нест во своето работење ги почитува одредбите од Законот за заштита на личните податоци и сите други прописи кои на било каков начин пропишуваат посебен третман на личните податоци на корисниците.
Нест доаѓа само до оние лични податоци кои корисниците решиле да ги остават при користењето на веб страната.
Нест на ниту еден начин нема да ги класифицира тие податоци, ниту да ги групира или да ги употреби за кои било други цели освен за целите за кои се оставени од самите корисници.

ДЕФИНИЦИИ:

Лични податоци“ значи секоја информација во врска со идентификувано физичко лице („субјект на податоци“); идентификувано физичко лице е оној кој може да се идентификува, директно или индиректно, особено со упатување на идентификатор, како што се име, идентификациски број, податоци за локацијата, мрежен идентификатор или на еден или повеќе фактори специфични за физичкиот, физиолошкиот, итн. генетски, ментален, економски, културен или социјален идентитет на тоа физичко лице;

Обработка“ значи секоја операција или збир на активности што се изведуваат на лични податоци или на збирки лични податоци, без оглед дали се со автоматски средства, како што се собирање, снимање, организација, структурирање, складирање, адаптација или промена, преземање, консултација, употреба, обелоденување преку пренесување, дисеминација или ставање на располагање на друг начин, усогласување или комбинација, ограничување, бришење или уништување;

Ограничување на обработката“ значи означување на зачувани лични податоци со цел ограничување на нивната обработка во иднина;

Контролор“ е физичко или правно лице, јавен орган, агенција или друго тело кое, сам или заедно со други, ги утврдува целите и средствата за обработка на личните податоци; 

„Процесор“ е физичко или правно лице, јавен орган, агенција или друго тело кое обработува лични податоци во име на контролорот;

„Трета страна“ е физичко или правно лице, јавен орган, агенција или тело различно од субјектот на податоците, контролорот, процесорот и лицата кои, под директна надлежност на контролорот или процесорот, имаат овластување да обработуваат лични податоци;

„Согласност“ на субјектот на податоците значи секое слободно дадено, специфично, информирано и недвосмислено индицирање на желбите на субјектот на податоците со кои тој или таа, со изјава или со јасна потврда, означува договор за обработка на лични податоци што се однесуваат на него. или неа;

„Прекршување на личните податоци“ значи повреда на безбедноста што доведува до случајно или незаконско уништување, загуба, промена, неовластено откривање или пристап до лични податоци пренесени, зачувани или обработени на друг начин;

Кои информации ги собираме?

При посета на интернет страната, Нест ги обработува Вашите лични податоци (лични податоци за идентификација и информации за контакт), само доколку доброволно ги дадете преку регистрирање на нашата интернет страна, заради користење на нашите услуги.

Цели за кои се користат собраните лични податоци

 • Да  ја обезбедиме бараната услуга, при што се идентификува корисникот;
 • Да обезбедиме известување за промена на условите и тарифите, воведување на нов вид продукти за клиентите.

Чии податоци собираме

Можеме да собираме податоци поврзани со следниве категории на лица:

 • Податоци од потенцијални клиенти за соработка и за користење на Нашите услуги;
 • Посетители на нашата интернет страна www.nest.mk. Вообичаено собираме податоци кои се користат за анализирањето на податоците од посетите на нашата веб страна како и за одржување на информациска сигурност на нашата веб страна. 

Категории на податоци кои се обработуваат

При посетата на нашата интернет страна серверот, за секој посетител се креираат логови со следниве податоци:

 • Вашата интернет протокол (IP) адреса;
 • Уредот од кој пристапувате, вид и модел;
 • Вашиот оперативен систем;
 • Видот на пребарувачот, plugins и верзија;
 • Страните кои ги посетувате на нашата веб-страна и времето кое го минувате на секоја страна;
 • URL на страната која ве префрлила на нашата веб-страна и во некои случаи, термините кои сте ги користеле во обидот да ја најдете страната на Нест;
 • Јазикот на пребарувачот кој го користите;
 • Држава (се одредува преку IP адресата).
 • Серверските логови автоматски се бришат во рок од 15 дена, освен доколку околностите налагаат подолго задржување, на пример, за да се истражи вирус или злонамерен напад.

На кој начин ги собираме личните податоци

Личните податоци ги собираме преку различни канали, вклучувајќи:

 • преку Вашето користење на нашата веб страна, вклучувајќи ги овде и формите за контакт,
 • преку нашиот email: info@nest.mk,
 • преку пошта.

Време на чување на собраните податоци

Податоците кои ги собираме се чуваат во согласност со закон и периодот потребен за постигнување на целта на обработката и се утврдени во (прегледот) со рокови на чување на личните податоци на Нест.

Заштита и сигурност

Нест ги презема сите технички и организациски мерки согласно со Правилникот за безбедност на личните податоци за обезбедување на заштита при обработката на личните податоци со кои располага, заради спречување неовластен пристап, неовластено откривање или евентуална злоупотреба на истите.

Прифаќање на условите

Со користењето на интернет страницата на Нест, Вие како корисници се согласувате со одредбите од оваа Политика за приватност. Доколку не се согласувате, Ве молиме да не ја користите интернет страницата. Континуираното користење на интернет страницата од Ваша страна следејќи ги измените и дополнувањата на оваа Политика за приватност се смета за Ваше прифаќање на истите.

Кои се Вашите права?

Вашите права во однос на обработката на лични податоци согласно Законот за заштита на личните податоци се:

 • да бидете информирани кои лични податоци се обработуваат за Вас и кои се целите и правната основа на обработката на личните податоци и/или
 • да пристапите до Вашите лични податоци и
 • да ги дополните, измените, избришете или да побарате запирање на нивната понатамошна обработка.

Барање за утврдување на повреда на правото за заштита на личните податоци

Ова Барање може да биде поднесено од Ваша страна доколку сметате дека ви е повредено правото на заштита на Вашите лични податоци оставени на нашата веб страна. Истото може да го преземете и пополните на следниот линк: https://dzlp.mk/prizlnlp каде што се детално објаснети чекорите за пополнување на истото, согласно член 97 од Законот за заштита на личните податоци.

Измени во политиката за заштита на личните податоци

Политиката за заштита на приватноста може да претрпи измени и за нив ќе можете да прочитате секогаш кога ќе пристапите на нашата веб страна, а датумот на последната измена ќе биде наведен најдолу во објавата. Ве молиме да се информирате за да ги дознаете најновите промени кои се однесуваат на користењето на Вашите лични податоци.

Контакт во врска со политиката за заштита на личните податоци

Ве молиме контактирајте со нас доколку имате какви било прашања во врска со нашата Политика за заштита на личните податоци. Тоа можете да го сторите на info@nest.mk.